Belarusian Dreams: Current, Most Desirable and Next One (Беларускія мары: цяперашняя, найболей жадан

Беларуская вэрсія - ніжэй.

A country called Belarus is one of its kind in Europe. Forgotten by freedom, people somehow survive without it. Why do they live like that?

I would define their current dream like this:

Source: Andrej Buchaviecki

It is an ancient cross, from pagan times, in one of the Belarusian villages. A cross symbolized sun in pagan beliefs. This cross is covered with moss and it does not want to stand out. It looks like it says ‘Leave me alone, leave me in peace, just leave me. Take what you want but do not disturb.’

As such stand allows others rule them and causes lots of suffering to Belarusians, they begin thinking of changing their current dream to its opposite:

It is a Belarusian coat of arms called ‘Chase’ (not official now). It means chase after enemies, in defence of the Fatherland. Belarusians are courageous in this dream. They decide about their lives and are free.

This dream requires turning from reactive to active, i.e. a change to one’s opposite. It also requires some other similar jumps: from being introvert (focused on oneself and one’s internal world) to becoming extravert (more focused on external environment), from being destructive towards their own values to being creative in freedom.

Albeit such a radical change is not excluded, it might be difficult to become one’s opposite in an instance. A gradual evolution may be easier and with more lasting results. I recommend the following dream as the next one for Belarusians:

A reproduction from Bible printed by Fr. Skaryna, 1517.

This is a prominent person in Belarusian history – Francišak Skaryna, one of the first book printers in the Eastern Europe. He was one of the most significant creators for Belarus, for he made the books and knowledge more accessible for the broad public. As a result, the country developed into one of the most thriving nations of the time.

Creation will help Belarusians move one step forward towards its most desirable dream – dream for freedom depicted in the Chase coat of arms. It is one of the three changes they need to make – maybe the simplest psychologically and the most interesting one.

Skaryna came to creation through learning. He completed a university doctoral degree and learnt an extraordinary new trade – printing – abroad. Creation is often associated with learning in Belarusian mentality: the path to it lies through getting acquainted with the new, observing different others and environment.

To learn to create, to learn so as to become wiser is something that Belarusians desire constantly. In my opinion, it is also the most helpful next step in their way to freedom: (learn and) begin creating. Create whatever you want.

Беларускія мары: цяперашняя, найболей жаданая і наступная

Беларусь асаблівая ў Эўропе. Забытыя свабодай, людзі не жывуць, а неяк выжываюць. Чаму так?

Я б вызначыў цяперашнюю мару беларусаў вось так:

Крыніца: Андрэй Бухавецкі

Гэта старажытны крыж, яшчэ паганскі, у адной зь беларускіх вёсачак. Крыж абазначаў сонца ў паганскіх вераваньнях. Гэты крыж пакрыты мохам і ня хоча вытыркацца. Ён нібыта кажа: “Пакіньце мяне аднога, не чапайце мяне, проста пакіньце. Вазьміце, што жадаеце, але не турбуйце”.

Паколькі такое стаўленьне дазваляе іншым панаваць над беларусамі і прыносіць ім шмат пакутаў, беларусы пачынаюць думаць пра тое, каб памяняць сваю цяперашнюю мару на супрацьлеглую:

Гэта беларускі герб “Пагоня” (зараз ня ёсьць афіцыйным). Абазначае пагоню на ворагаў, у абарону Бацькаўшчыны. У гэтай мары беларусы сьмелыя. Яны распараджаюцца сваім жыцьцём, яны вольныя.

Гэтая мара патрабуе пераходу ад рэагаваньня, то бок дзеяньня ў адказ, да актыўнасьці, да дзеяньня першым – то бок зьмены на супрацьлеглае. Яна таксама патрабуе некалькі іншых крокаў, падобных па велічыні: ад інтравэртнасьці (засяроджанасьці на сябе, сваім нутраным сьвеце) да экстравэртнасьці (большае ўвагі да вонкавага сьвету), ад разбурэньня сваіх уласных каштоўнасьцяў да вольнае творчасьці.

Хоць такая рэзкая зьмена і не выключаецца, імгненнае ператварэньне ў сваю супрацьлегласьць можа быць складаным. Паступовыя зьмены могуць быць лягчэйшымі і даць болей доўгачасовы вынік. Я раю беларусам вось такую наступную мару:

Малюнак зь Бібліі, друкаванай Фр. Скарынам, 1517 г.

Гэта выбітная асоба беларускае гісторыі – Францішак Скарына, адзін зь першадрукароў Усходняе Эўропы. Ён быў адным з найбольш значных творцаў для Беларусі, бо зрабіў кнігі і веды даступнейшымі шырокаму грамадзтву. У выніку краіна разьвілася да тагачаснага росквіту.

Тварэньне дапаможа беларусам наблізіцца на адзін крок да іхняй найбольш жаданай мары – мары пра свабоду, увасобленую ў гербе “Пагоня”. Гэта адна з трох зьменаў, якую ім трэба ажыцьцявіць, магчыма, псыхалягічна найпрасьцейшая і найцікавейшая.

Скарына прыйшоў да тварэньня праз навуку. За мяжой Скарына атрымаў ступень доктара і засвоіў незвычайнае тады рамяство – друкаваньне. Творчасьць часта зьвязваецца з навучаньнем у беларускім сьветапоглядзе: шлях да яе ляжыць праз знаёмства з новым, назіраньне за адрознымі іншымі і асяроддзем.

Навучаньне для тварэньня, навучыцца, каб стаць мудрэйшымі, – гэта тое, што беларусы нязьменна жадаюць. На маю думку, гэта і найлепшы наступны крок на іхнім шляху да свабоды: (навучыцца і) пачаць тварыць. Тварыць што хочацца.

a@nareika.com

+358-40-36-88-909

  • Aleksej Nareiko's Facebook
  • Aleksej Nareiko's YouTube Channel
  • Aleksej Nareiko's Instagram
  • Aleksej Nareiko's Twiter
  • Aleksej Nareiko's LinkedIn profile

© Aleksej Nareiko